VKJB SlužbyKnižný a výpožičný poriadok

Knižničný a výpožičný poriadok

KNIŽNIČNÝ PORIADOK

Základné ustanovenie

Čl. 1

 1. Knižničný poriadok Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach, ktorého súčasťou je výpožičný poriadok, upravuje vzťahy medzi knižnicou a jej používateľmi pri poskytovaní knižnično-informačných služieb.
 2. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (ďalej len knižnica) je verejná, univerzálna knižnica. Je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. Dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu v súlade so svojím poslaním a s prihliadnutím na potreby občanov mesta Košice a regiónu, bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú, rasovú príslušnosť a sexuálnu orientáciu.
 3. Zariadenia knižnice a knižničné fondy sú majetkom zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja, ktoré používateľ a návštevník nesmie poškodzovať nijakým spôsobom.
 4. Používateľ knižničných služieb je povinný dodržiavať výpožičný poriadok, ktorý tvorí súčasť knižničného poriadku a riadiť sa pokynmi pracovníkov knižnice.
 5. Pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k činnosti knižnice sa môžu podávať ústne alebo písomne príslušnému vedúcemu pracovníkovi.
 6. Výnimku z knižničného poriadku povoľujú vedúci pracovníci jednotlivých útvarov knižnice a v osobitných prípadoch riaditeľ knižnice.
 7. Knižničný poriadok je prístupný na všetkých pracoviskách služieb a na internetovej stránke knižnice http://www.vkjb.sk

Čl. 2

Poslanie a funkcie Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach

 1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecnej dostupnosti publikovaných dokumentov, v súlade s Listinou základných občianskych práv a slobôd a Ústavou SR.
  1. Knižnica zabezpečuje všetkým občanom prístup k dokumentom a informáciám z vlastných a externých zdrojov.
 2. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
  1. plní funkciu mestskej knižnice a zabezpečuje základné a špeciálne služby pre širokú verejnosť,
  2. je regionálnou knižnicou pre okres Košice – okolie,
  3. je krajskou knižnicou, ktorá koordinuje, metodicky a poradensky usmerňuje regionálne knižnice v Košickom samosprávnom kraji a upozorňuje ich na nedostatky v poskytovaní knižnično-informačných služieb,
  4. zabezpečuje úlohy spojené s bibliografickou registráciou a koordináciou bibliografickej činnosti v Košickom samosprávnom kraji,
  5. utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, vrátane úplných textov regionálnych dokumentov,
  6. organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity pre používateľov služieb i návštevníkov knižnice.

Čl. 3

Služby knižnice

 1. Knižnica poskytuje služby na týchto pracoviskách:
  • Centrálna požičovňa , ul. Hviezdoslavova 5,

  Pobočky:

  • Pobočka č. 2, ul. Hemerkova 39, (Sídlisko KVP),
  • Pobočka č. 5, ul. Abovská č. 32, (Košice – Barca),
  • Pobočka č. 7, ul. Trieda SNP 48 (Biely dom),
  • Pobočka č. 11, ul. Uralská 3 (Sídlisko Nad Jazerom),
  • Pobočka č. 13, ul. Jaltská 33 (Sídlisko Dargovských hrdinov),
  • Pobočka č. 14, ul. Železiarenská 7, Šaca,

  Špecializované oddelenia:

  • Regionálne oddelenie, ul. Hlavná 48,
  • Hudobné oddelenie, ul. Hlavná 48.
 2. Knižnica poskytuje svojim používateľom základné a špeciálne knižnično-informačné služby. Základné služby sú bezplatné. Niektoré špeciálne služby sú spoplatňované.
  1. Základné knižnično-informačné služby
   • výpožičky dokumentov z vlastného fondu - absenčné (mimo priestorov knižnice),
   • výpožičky dokumentov prezenčné (v priestoroch knižnice),
   • ústne faktografické a bibliografické informácie, o fonde knižnice, o vyhľadávaní v katalógu.
  2. Špeciálne knižnično-informačné služby, napr.:
   • medziknižničná výpožičná služba - zabezpečenie dokumentov z iných knižníc (Výpožičný poriadok Čl. 5),
   • rezervácie dokumentov,
   • vyhotovovanie rešerší na objednávku,
   • reprografické služby – kopírovanie z dokumentov z vlastného knižničného fondu, tlač z internetu, skenovanie.
  Iné služby:
  • poskytovanie informácií prostredníctvom internetu,
  • možnosť získať vyradené knižničné dokumenty za stanovené poplatky formou burzy,
  • zabezpečenie prístupu k internetu,
  • sprístupňovanie databáz,
  • informačná výchova pre školy,
  • kolektívne podujatia pre verejnosť .
 3. Služby knižnice môže využívať registrovaný používateľ knižnice, ktorý je vlastníkom platného čitateľského preukazu.
 4. Služby knižnice môže využiť používateľ knižnice aj jednorázovo, a to zaplatením jednorazového členského poplatku. Tento ho oprávňuje využívať celý deň všetky služby knižnice, okrem absenčných výpožičiek, rešeršnej služby a MVS.

Čl. 4

Používatelia knižnice a preukaz

 1. Používateľom knižnice sa môže stať :
  1. každý občan SR vo veku od 15 rokov /vrátane/,
  2. deti do 14 rokov /vrátane/, so súhlasom zákonného zástupcu,
  3. cudzí štátny príslušník na základe platného cestovného pasu a potvrdenia o pobyte v SR.
 2. Občan požiada o prijatie za používateľa podpísaním prihlášky, ktorú mu vydá knižnica.
  Pri prihlásení sa za používateľa knižnice je povinné predložiť:
  1. doklad totožnosti (občan SR občiansky preukaz , cudzí štátny príslušník cestovný pas a potvrdenie o pobyte v SR),
  2. deti do 14 rokov /vrátane/ písomný súhlas jedného z rodičov alebo iných zákonných zástupcov.
  Podpísaním prihlášky sa používateľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia tohto Knižničného a výpožičného poriadku. Súčasne používateľ udeľuje súhlas s použitím svojich osobných údajov pre potreby knižnice v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.
 3. Používateľom knižnice sa občan stáva:
  1. zaregistrovaním sa a vydaním čitateľského preukazu, ktorý ho oprávňuje využívať služby na všetkých miestach obsluhy knižnice,
  2. zaplatením jednorazového členstva, ktoré ho oprávňuje využiť služby knižnice počas celého dňa (čl.3, bod 4).
 4. Čitateľský preukaz môže používať osoba, na meno ktorej bol vystavený a jeho platnosť je potrebné každý rok obnovovať.
 5. Čitateľský preukaz umožňuje používateľovi vstupovať do všetkých výpožičných priestorov knižnice. Bez platného čitateľského preukazu vstup do výpožičných priestorov umožňuje používateľovi jednorazové členstvo v knižnici.
 6. V prípade kultúrno-vzdelávacích podujatí sa návštevníci podujatia môžu pohybovať len vo vyhradených priestoroch, v ktorých sa podujatie koná.
 7. Používateľovi služieb knižnice je vstup do služobných priestorov zakázaný. Výnimku môže udeliť zodpovedný pracovník knižnice.
 8. Zamestnanec knižnice má právo vyžiadať si od používateľa knižnice občiansky preukaz na overenie totožnosti. (U cudzích štátnych príslušníkov pas a potvrdenie o pobyte v SR).
 9. Za prípadné zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá používateľ.
 10. Čitateľský preukaz môže byť čitateľovi dočasne, alebo trvalo odobratý.

Čl. 5

Práva a povinnosti používateľov knižnice

 1. Používateľ knižnice má právo:
  1. na základe platného čitateľského preukazu vstupovať do výpožičných priestorov knižnice, navštevovať všetky obslužné miesta knižnice a využívať služby knižnice. V prípade jednorazového členstva používateľ postupuje podľa Čl.3, bod 4,
  2. požadovať informácie týkajúce sa služieb knižnice,
  3. ústne, alebo písomne podávať pripomienky, sťažnosti a návrhy k službám knižnice.
 2. Používateľ knižnice má povinnosť:
  1. odložiť si tašky a kabáty na vyhradené miesto,
  2. pri vstupe do výpožičných priestorov knižnice predložiť platný čitateľský preukaz službukonajúcemu pracovníkovi knižnice,
  3. na požiadanie predložiť službukonajúcemu pracovníkovi doklad totožnosti,
  4. uhrádzať poplatky súvisiace s poskytovaním služieb knižnice,
  5. dodržiavať pokyny službukonajúcich pracovníkov knižnice,
  6. dodržiavať ustanovenia tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
 3. Používateľ knižnice je povinný oznámiť knihovníkovi:
  1. zmenu priezviska, bydliska, zmenu telefónneho čísla, e-mailovej adresy, občianskeho preukazu, v opačnom prípade bude musieť nahradiť knižnici všetky výdavky spojené so zisťovaním údajov,
  2. stratu alebo zničenie čitateľského preukazu.
 4. Za vystavenie náhrady a obnovenie čitateľského preukazu sú stanovené poplatky, ktorých výšku určuje Cenník služieb a poplatkov.

Čl. 6

Zánik členstva

 1. Členstvo a právo využívať služby knižnice zaniká :
  1. odhlásením používateľa knižnice,
  2. neobnovením členstva a nezaplatením členského poplatku,
  3. hrubým alebo systematickým porušením tohto knižničného poriadku,
  4. krádežou alebo poškodzovaním knižničných dokumentov,
  5. nevhodným správaním, obťažovaním návštevníkov alebo pracovníkov knižnice.
 2. Zrušiť právo využívať služby môže knižnica kedykoľvek, v prípade agresívneho a neprístojného správania a násilného obmedzovania ostatných návštevníkov.
 3. Používateľ, ktorému bolo odobrané právo využívať služby knižnice, nemôže sa následne počas 2 rokov znovu stať jej používateľom. Po uplynutí sankčnej lehoty môže sa stať čitateľom len po vyrovnaní všetkých predošlých záväzkov voči knižnici. Výnimku povoľuje riaditeľ knižnice.
 4. V prípade zániku členstva sa zaplatené poplatky nevracajú.

Čl. 7

Záverečné ustanovenie

 1. Ruší sa Knižničný poriadok Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach z 1. apríla 2009.
 2. Tento Knižničný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.2.2015

___________________________________________________________________________________________

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Čl. 1

Zásady vypožičiavania

 1. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
 2. Základné služby knižnice sú bezplatné, niektoré špeciálne služby sú spoplatnené v zmysle Cenníka služieb a poplatkov, ktorý je prílohou tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
 3. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (domov) a prezenčne (v priestoroch knižnice). O spôsobe výpožičky rozhoduje knižnica.
 4.  Poplatky a ich výšku určuje štatutárny zástupca knižnice svojím rozhodnutím.
 5. Podpísaním prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
 6. Dĺžka výpožičnej doby:
 • knihy sa požičiavajú na 30 dní s možnosťou predĺženia výpožičnej doby o ďalších 30 dní, celkovo však maximálne na 90 dní,
 • periodiká (noviny a časopisy) sa požičiavajú na 7 dní, s možnosťou predĺženia výpožičnej doby o ďalších 7 dní, celkovo však maximálne na 21 dní,
 • často požadované knihy sa požičiavajú na kratšiu výpožičnú dobu (14 dní), s možnosťou predĺženia maximálne na 28 dní.0

 7. Z príručnej knižnice (vybraný fond najviac žiadaných kníh)

 • a/ sa dokumenty  požičiavajú na 30 dní bez možnosti predĺženia,
 • b/ čitateľ na svojom čitateľskom konte môže mať vypožičané  maximálne dva dokumenty,
 • c/ v prípade nevrátenia vypožičanej knihy načas, knižnica si vyhradzuje právo nepožičať čitateľovi dokument z príručnej knižnice počas nasledujúcich 30 dní.

8. Používateľ má právo požiadať o predĺženie výpožičnej doby kníh za týchto podmienok:

 • používateľ nemá podlžnosti voči knižnici,
 • dokument nie je rezervovaný iným čitateľom
 • dokument nie je požičaný z príručnej knižnice (Čl. 1, bod 7).

9. Predĺženie výpožičnej doby je považované za novú výpožičku.

10. Predĺženie výpožičnej doby dokumentov sa uskutočňuje:

 • osobne pri návšteve knižnice
 • telefonicky na pracovisko,
 • prostredníctvom internetového konta čitateľa, ktoré je súčasťou on-line katalógu,
 • elektronicky, e-mailom.

11. Používateľ môže mať na svojom čitateľskom konte na jednom pracovisku absenčne vypožičaných maximálne 10 titulov kníh a 10 kusov periodík.

 • Z príručnej knižnice môže mať čitateľ na svojom čitateľskom konte absenčne vypožičané maximálne dva dokumenty.
 • Deti do 15 rokov môžu mať na svojom čitateľskom konte absenčne vypožičaných maximálne 5 kníh z fondu pre deti a mládež.
 • Zo špecializovaného fondu knižnice - hudobného oddelenia je možné si absenčne vypožičať maximálne 5 titulov odborných dokumentov (knihy, hudobniny) a 5 kusov periodík.

12. Používateľ čitárne si môže v rámci prezenčných výpožičiek vybrať naraz len dve posledné čísla dennej tlače alebo časopisu a po preštudovaní ich vrátiť pracovníkovi.

13. Používateľ si môže z fondu knižnice vypožičané dokumenty iným používateľom rezervovať.

 • Rezervácia kníh je špeciálna služba, ktorá je spoplatnená podľa aktuálneho Cenníka služieb a poplatkov.
 • Čitateľ si môže dokument rezervovať v priestoroch knižnice prostredníctvom službukonajúceho pracovníka.
 • Čitateľ si môže dokument rezervovať aj sám prostredníctvom internetu a svojho čitateľského konta, ktoré je súčasťou on-line katalógu.
 • Rezervované knihy sa požičiavajú na skrátenú výpožičnú dobu podľa žiadanosti čitateľmi (Čl.1, bod 6).
 • Ak čitateľ  rezervovaný dokument už nepotrebuje, oznámi to knižnici, alebo si môže rezerváciu dokumentu zrušiť sám prostredníctvom svojho čitateľského konta cez internet. V tomto prípade čitateľ poplatok neuhrádza.
 • Ak je dokument už pripravený  a čitateľ ho v stanovenej lehote nevyzdvihne, rezervácia dokumentu je zrušená. Za pripravený zrušený rezervovaný dokument čitateľ uhrádza stanovený poplatok.
 • Ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie.
 • O možnosti vyzdvihnutia dokumentu a dobe rezervácie je čitateľ a používateľ informovaný písomne, Sms správou alebo e-mailom.

14. Po vyrozumení knižnicou si čitateľ môže dokument vyzdvihnúť najneskôr:

 • do 7 dní, ak oznámenie o rezervácii bolo posielané poštou,
 • do 3 dní, ak oznámenie o rezervácii bolo zaslané elektronicky (e-mailom, SMS správou).

15. V prípade, že si čitateľ nemôže z vážnych dôvodov vyzdvihnúť rezervovaný dokument  v stanovenom čase, oznámi to knižnici a dohodne sa na predlžení lehoty, prípadne na prevzatie rezervovaného dokumentu môže poveriť inú osobu, a to písomným splnomocnením. (Vzor splnomocnenia si môže čitateľ vyžiadať od pracovníkov knižnice, alebo vytlačiť zo stránky knižnice na adrese http://www.vkjb.sk)

16. Používanie on-line katalógu.

 • On-line katalóg je prístupný na webovej stránke knižnice: http://www.vkjb.sk
 • Prostredníctvom on-line katalógu si môže používateľ vyhľadávať dostupnosť dokumentov
  v rámci knižničného fondu knižnice.
 • Súčasťou on-line katalógu je správa čitateľského konta každého registrovaného používateľa knižnice, kde má každý používateľ po prihlásení možnosť:
 • predlžovať výpožičnú dobu kníh,
 • rezervovať knihy,
 • sledovať svoje výpožičky  či poplatky,
 • využívať iné doplnkové on-line služby.

Čl. 2.

Práva a povinnosti knižnice

 • a/ v zásade požičiavať nepoškodený dokument a v prípade poškodenia,  poškodenie zaznačiť v príslušnej evidencii,
 • b/ na žiadosť používateľa predĺžiť výpožičnú dobu /najviac dvakrát/, ale len v prípade, ak príslušný dokument nežiada iný používateľ a žiadajúci používateľ nemá podlžnosti voči knižnici,
 • c/ požičiavať rezervované dokumenty v takom poradí v akom ich používatelia rezervovali,
 • d/ na požiadanie používateľa zabezpečiť prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby dokument z inej knižnice, ak tento nemá vo vlastných fondoch (alebo ich nevlastní iná knižnica v Košiciach).
 • e/ v prípade nevrátenia dokumentu v určenom čase, knižnica používateľa upomína a požaduje stanovený poplatok za prekročenie výpožičnej doby,
 • f/v prípade zatvorenia knižnice na viac ako 14 dní, upomínanie sa posúva o príslušnú dobu,
 • g/ vymáhať nevrátené vypožičané dokumenty súdnou cestou po 3. bezvýslednom písomnom upomínaní,
 • h/ požadovať náhradu za poškodenie alebo stratu dokumentov,
 • (O spôsobe a výške náhrady za nevrátený, poškodený (znehodnotený) dokument rozhoduje výlučne knižnica. Ak si čitateľ a používateľ v stanovenej lehote nesplní záväzok, súvisiaci so stratou či znehodnotením dokumentu, knižnica si uplatňuje svoje nároky voči nemu v súdnom občiansko-právnom konaní.)
 • h) riešiť sťažnosti návštevníkov v súlade so Zákonom o sťažnostiach  č. 9/2010 Z. z.

Čl. 3

Práva a povinnosti používateľov

 1. Používateľ má právo :
 • a/ vypožičať si dokumenty z vlastných fondov knižnice i v rámci medziknižničnej výpožičnej služby z fondov iných knižníc po predložení platného čitateľského preukazu,
 • V prípade jednorazového členstva si používateľ má právo požičať dokumenty iba prezenčne z fondov knižnice.
 • b/  pri vypožičiavaní prezrieť vypožičané dokumenty a ich poškodenie hlásiť pracovníkovi knižnice,
 • Ak tak neurobí, za všetky neskôr zistené poškodenia nesie pri vrátení dokumentu zodpovednosť a je povinný uhradiť knižnici náhrady, ako za stratu dokumentu.
 • c/ požadovať rezervovanie dokumentov,
 • d/ používať technické vybavenie knižnice na vyhľadávanie informácií a využívať wifi pripojenie v priestoroch knižnice,
 • e/ dať návrh knižnici na doplnenie dokumentov do fondov knižnice,
 • f/ podávať ústne i písomné pripomienky, podnety, sťažnosti k činnosti knižnice.
 • Imobilného čitateľa, alebo inak zdravotne znevýhodneného čitateľa môže do knižnice sprevádzať sprievodca, ktorý nie je čitateľom knižnice. V tejto pozícii nemá nárok na knižničné služby pre svoje účely.

2. Používateľ je povinný :

 • a/ dodržiavať tento Knižničný a výpožičný poriadok a rešpektovať pokyny pracovníkov knižnice,
 • b/ chrániť vypožičané dokumenty pred poškodením, zničením alebo stratou,
 • c/ dodržiavať výpožičnú dobu požičaných dokumentov,
 • d/ zaplatiť knižnici stanovený poplatok za nedodržanie výpožičnej doby vrátane náhrady poštových výdavkov pri upomínaní,
 • e/ nahradiť stratený alebo poškodený dokument :

dodaním výtlačku toho istého titulu rovnakým alebo iným vydaním

 • nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice,
 • finančnou náhradou za nevrátený dokument, vo výške jej trhovej ceny s pripočítaním stanoveného sankčného poplatku,

f/ ohlásiť knižnici, ak sa u neho alebo v rodine vyskytlo infekčné ochorenie a zabezpečiť na vlastné náklady dezinfekciu vypožičaných dokumentov,

g/ nefajčiť, nejesť a nekonzumovať alkohol  a omamné látky v priestoroch knižnice, zachovávať ticho, poriadok a čistotu,

h/ používateľ musí rešpektovať súkromie ostatných používateľov a zachovávať základné etické normy,

ch/ používať mobilný telefón v tichom režime a v priestoroch študovní a čitárne netelefonovať,

i/ podrobiť sa príslušným opatreniam na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice,

j/ odložiť si v samoobslužnej šatni alebo na to určenom priestore, kabát, aktovku, nákupné a igelitové tašky a pod.

 • Za veci odložené mimo šatne a za cennosti knižnica neručí.

3. Vstup do knižnice a poskytnutie akejkoľvek služby nie je dovolené osobám pod vplyvom alkoholu, omamných látok, alebo osobám ktoré trpia nákazlivou chorobou, sú v znečistenom odeve, alebo zanedbanie ich hygieny môže byť ostatným používateľom na obtiaž.

 

Čl. 4

Evidencia vypožičaných knižničných dokumentov

1. Evidenciu vypožičaných knižničných dokumentov vedie knižnica tak, aby bola zaručená preukázateľnosť vypožičania jednotlivých knižničných dokumentov konkrétnemu čitateľovi a používateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

2. Evidencia vypožičaných a vrátených knižničných dokumentov sa vykonáva:

- elektronicky, v databáze knižničného výpožičného systému,

- elektronicky, samotným čitateľom v konte čitateľa, prostredníctvom on-line katalógu knižnice (predĺženie a rezervácia dokumentu).

Čl. 5

Medziknižničná výpožičná služba

1. Na požiadanie čitateľa a používateľa môže knižnica za stanovených podmienok sprostredkovať vypožičanie dokumentu, ktorý nemá vo svojom fonde, z inej knižnice Slovenskej republiky prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS) formou originálu alebo kópie.

2. Na požiadanie čitateľa a používateľa môže knižnica za stanovených podmienok sprostredkovať vypožičanie dokumentu, ktorý sa nenachádza vo fonde žiadnej knižnice v Slovenskej republike, prostredníctvom medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby (MMVS) z fondu knižnice v zahraničí.

3. Pri výpožičkách prostredníctvom MVS a MMVS je čitateľ a používateľ povinný dodržať všetky podmienky a výpožičné lehoty, ktoré stanovila poskytujúca a žiadajúca knižnica.

4. Poskytujúca knižnica v súlade s ochranou svojich fondov môže zaslať namiesto výpožičky originálu dokumentu jeho kópiu s požiadavkou na jej uhradenie. Účtovanú sumu platí čitateľ a používateľ.

5. Služby MVS  a  MMVS poskytnú iba registrovanému používateľovi, ktorý nemá voči knižnici žiadne podlžnosti.

6. Medziknižničné výpožičné služby poskytuje knižnica podľa Vyhlášky Ministerstva kultúry SR o medziknižničnej výpožičnej službe.

 

Čl. 6

Bibliograficko - informačné služby

1. Bibliograficko-faktografické informačné služby poskytuje knižnica všetkým používateľom knižnice. Sú to najmä informácie o knižničnom fonde, zoznam prameňov k určitej téme, informácie potrebné k štúdiu, k výkonu povolania, spoločenských funkcií alebo záujmovej činnosti a pod.

2. Knižnica uspokojuje požiadavky používateľov o bezplatné informácie ústne, telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

3. Na žiadosť používateľa knižnica za stanovených podmienok vypracováva rešerše a poskytuje písomné informácie z príslušných databáz.

4. Poskytovanie informačných služieb prostredníctvom internetu sa riadi osobitným prevádzkovým poriadkom.

 

Čl. 7

Služby čitárne a študovní

1. Knižnica umožňuje prezenčné vypožičiavanie knižničných dokumentov:

a/ vo výpožičných priestoroch knižnice,

b/ v čitárni novín a časopisov,

c/ v študovniach:

 • na ul. Hviezdoslavovej č. 5
 • na ul. Hlavnej 48:

- špeciálna študovňa na audiovizuálnom oddelení

- špeciálna študovňa regionálnej literatúry.

2. Prístup do študovní a čitárne je umožnený každému používateľovi knižnice po predložení platného čitateľského preukazu, alebo dokladu o zaplatení jednorazového  členstva.

3. Dokumenty študovní môže čitateľ vypožičať len prezenčne. Dokumenty čitárne môže používateľ využívať prezenčne a stanovené dokumenty si môže vypožičať aj absenčne.

4. Pred odchodom z čitárne a študovne je návštevník povinný vrátiť vypožičané dokumenty a technické prostriedky na pôvodné miesto, resp. službukonajúcemu zamestnancovi.

5.  Používateľ nesmie prezenčne zapožičané dokumenty vynášať z čitárne a študovní.

 

Čl. 8

Ďalšie služby knižnice

Knižnica poskytuje aj ďalšie služby:

 • informačnú výchovu pre všetky typy škôl,
 • konzultácie k pramenným materiálom k písomným prácam,
 • konzultácie pri vyhľadávaní dokumentov v on-line katalógoch,
 • organizuje kultúrne a vzdelávacie podujatia pre verejnosť.

Čl. 9

Záverečné ustanovenie

1. Ruší sa Výpožičný poriadok Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach z 1.apríla 2009. 

2. Tento Výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa   1.2.2015