VKJB PodujatiaBudhistické spirituality v knižnici Jána Bocatia

Budhistické spirituality v knižnici Jána Bocatia

11.03.2019

Na budhistické spirituality je zameraná druhá prednáška cyklu o svetových náboženstvách, ktorý pripravuje Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB). Lektorom je docent Martin Dojčár, religionista so špecializáciou na spiritualitu a medzináboženský dialóg. Prednáška bude v pondelok 11. marca o 16:30 v hudobnom salóniku VKJB na Hlavnej 48. 

Docent Dojčár postupne prináša zaujímavé informácie o hinduistických, budhistických, kresťanských, islamských a židovských spiritualitách.  Počas jednotlivých stretnutí v rámci vzdelávacieho cyklu účastníci získajú prehľad o vybraných formách spirituality v piatich svetových náboženstvách. 

Počas druhej prednášky cyklu o budhistických spiritualitách sa účastníci dozvedia o zrode budhizmu. Na začiatku išlo o reakciu na krízu védskeho náboženstva. Budhizmus tak priniesol novú, revolučnú formu náboženského života. Na pozadí jeho vzniku, špecifika a diferenciácie autor predstaví základné Budhove náuky o štyroch vznešených pravdách, o podmienenom vznikaní a o iluzórnej existencii podmienenej individuality (nie-ja) a spoločne s nimi aj charakteristické znaky budhistických jog ako jadra rozmanitých budhistických tradícií.

VKJB pozýva aj na nasledujúce prednášky v rámci tohto vzdelávacieho cyklu. Uskutočnia sa vždy v pondelok, v mesačnej periodicite. 

Kresťanské spirituality  (15. 4. 2019)

Dve historicky najstaršie podoby kresťanstva – východné a západné – tvoria inštitucionálny rámec dvoch veľkých spirituálnych prúdov – spiritualít kresťanského Východu a Západu. Autor poukáže na ich spoločné črty ako ich zrkadlia tradičné pojmy prax a kontemplácia. Venovať sa bude aj fenoménu kresťanskej mystiky.

Islamské spirituality  (20. 5. 2019)

Islam vzniká ako náboženstvo viery a zákona – „oddaným“ (moslim) ukazuje „bezpečnú cestu“ (šarí’a) pozemským životom, predkladá im životný vzor v podobe života, skutkov a výrokov svojho zakladateľa, Muhammada, a upravuje ich spoločenský a náboženský život v teokratickom štáte. Bez svojej mystickej dimenzie, ktorý stelesňuje súfizmus, by však nebol úplný. 

Židovské spirituality  (10. 6. 2019)

V záverečnej prednáške autor predstaví chasidizmus ako mystický smer judaizmu, ktorý napriek svojej originalite ostal súčasťou hlavného prúdu židovskej ortodoxie. Na pozadí novovekej diferenciácie judaizmu účastníkov oboznámi s dejinami chasidského hnutia, ako aj  s jeho špecifikami a ideálmi.

Doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD., je slovenský religionista so špecializáciou na spiritualitu a medzináboženský dialóg. Na obe témy publikoval celý rad vedeckých a odborných prác doma aj v zahraničí, medzi iným monografie Self-Transcendence and Prosociality (Peter Lang, 2017), Sebatranscendencia: antropologický model (Dobrá kniha, 2017), Problém globálneho spolužitia: antropologické východisko (Veda, 2012) a Mystická kontemplácia: Oblak nevedenia & Ramana Maharši (Iris, 2008). Pre Tv Lux pripravil niekoľko prednáškových cyklov z religionistiky. V rokoch 2012, 2014 a 2018 absolvoval zahraničné výskumné pobyty na Collegeville Institute for Ecumenical and Cultural Research v USA.